Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Tytuł zawodowy lub stopień naukowy

lic.
mgr
dr
dr hab.
prof.
inny tytuł/stopień
brak tytułu/stopnia (dotyczy studentów)

Instytucja

Proszę zaznaczyć, w jakich terminach chce Pan/Pani uczestniczyć w seminarium:
8 lipca "Przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji "
15 lipca "Zarządzanie granicami zewnętrznymi UE"
22 lipca "Polityka azylowa UE"
29 lipca "Tworzenie kanałów legalnej migracji oraz integracja cudzoziemców"

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest organizator konferencji: Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą  przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji, przekazywania powiadomień dotyczących konferencji drogą elektroniczną, wystawienia certyfikatu uczestnictwa w konferencji. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Dane przechowywane będą do odwołania przez Pana/ią zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail: iod@inp.pan.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Prawnych PAN (organizatora wydarzenia) w celu rejestracji na konferencję, otrzymywania komunikatów dotyczących tego wydarzenia w formie wiadomości e-mail, wystawienia certyfikatu uczestnictwa. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.